ผู้พิพากษาศาลในรัฐ Virginia ของสหรัฐอเมริกา เพิ่งมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานโดยระบุว่าเจ้าหน้าที ่ตำรวจมีอำนาจทางกฎหมายที่จะสั่งให้ผู้ต้องสงสัยทำกา รปลดล็อคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบบล็อคเครื่อง ด้วยลายนิ้วมือได้ ซึ่งแตกต่างจากระบบการล็อคด้วยรหัสผ่านหรือด้วยรูปแบ บอื่นที่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์บังคับให้ทำการปลดล็อ ค
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้มาจากการไต่สวนในคดีพยายามฆ่า คดีหนึ่ง ซึ่งฝ่ายผู้ฟ้องได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบสมาร์ทโฟนขอ งฝ่ายผู้ต้องหาด้วยเชื่อว่ามีการบันทึกวิดีโอที่จะเป ็นหลักฐานเอาผิดเขาได้ หากแต่ทนายฝ่ายผู้ต้องหาได้ปฏิเสธที่จะให้มีการตรวจส อบสมาร์ทโฟน ร้อนถึงผู้พิพากษาที่ต้องวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ทางก ารมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาปลดล็อคเครื่องและเปิดให้ม ีการตรวจสอบข้อมูลได้หรือไม่
ผู้พิพากษาที่วินิจฉัยในเรื่องนี้ได้ให้ความเห็นว่าส ิ่งที่ใช้เพื่อปลดล็อคเครื่องที่เป็นรหัสผ่าน หรือ PIN หรือรูปแบบการลากเส้นเพื่อปลดล็อคเครื่องนั้นถือเป็น "ข้อมูล" หรือเรียกว่าเป็น "ความรู้" ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดโดยการ บังคับบุคคลใดเพื่อให้ได้มา อันเป็นไปตามความคุ้มครองตามข้อกฎหมายใน Fifth Amendment ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
หากแต่ลายนิ้วมือของบุคคลนั้นถูกมองแตกต่างออกไป โดยในทางกฎหมายถือว่าลายนิ้วมือนั้นถือเป็นวัตถุหรือ สิ่งของเชิงกายภาพที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ออกคำสั่งเพ ื่อให้แสดงหรือส่งมอบได้ (เช่นเดียวกับวัตถุพยานในครอบครอง หรือข้อมูลทาง DNA ก็ถูกมองในลักษณะนี้เช่นกัน)
เชื่อว่าผู้ใช้ทั่วไปคงแทบไม่มีใครคาดคิดว่าการใช้ข้ อมูลเชิงชีวภาพเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นจุดอ่อนในเชิงกฎหมายเช่นนี้
ที่มา - Mashable
USA, Law, Fingerprint, Privacy,
อ่านต่อ...