โครงการวิจัยของ University of California สามารถถอดรหัสสัญญาณประสาทเพื่ออ่านข้อความที่มนุษย์ นึกไว้ในใจได้
งานวิจัยนี้จะให้อาสาสมัครทำการอ่านออกเสียงข้อความ เพื่อใช้อุปกรณ์ที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นเก็บบันทึกรูปแบ บสัญญาณประสาทเพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้สำหรับการถอดรหัส จากนั้นเมื่อให้อาสาสมัครทำการอ่านข้อความแบบไม่ออกเ สียง ผู้วิจัยก็สามารถใช้ฐานข้อมูลที่เก็บไว้ร่วมกับอัลกอ ริธึมการแปลงสัญญาณประสาทจนทำให้ทราบได้ว่าข้อความที ่อาสาสมัครกำลังอ่านหรือนึกอยู่ในใจนั้นคืออะไร ทั้งนี้ชุดข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการถอดรหัสสัญญาณประ สาทของนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละราย
ในอนาคตงานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้มีปัญหาด้าน การพูดออกเสียง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถสื่อสารกับผู้คนใ นสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งการภาษามือหรือ การเขียน ทั้งยังอาจมีการปรับใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยในงานด้ านการสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐได้ด้วย
ทีมวิจัยยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบถอดรหัสสัญญาณประสาทน ี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพิ่มการทดสอบเพื่ออ่านใจของอาสาสมัครว่ากำลังฟัง หรือนึกถึงเพลงอะไรอยู่ในใจ
ที่มา - SlashGear
Reserach, Neuron,
อ่านต่อ...