กระทรวงไอซีทีอินเดียประกาศนโยบาย API เปิดสำหรับข้อมูลรัฐบาล บังคับให้ทุกหน่วยงานที่ต้องเปิดข้อมูลสาธารณะเปิดให ้บริการ API โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เอกชนเข้าถึงข้อมูล และปรับการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานรัฐให้เป็นมาตรฐา นเดียวกัน
ประกาศนโยบายระบุว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (relevant information and data) จะต้องเปิดให้หน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ หรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงตามระดับของข้อมูลที ่ระบุไว้ในนโยบายการเข้าถึงข้อมูล (National Data Sharing and Accessibility Policy - NDSAP) ที่ประกาศไว้ในปี 2012 นอกจากนี้การเปิด API เหล่านี้จะต้องไม่มีค่าใช้จ่าย, รวมถึงต้องมีเอกสารประกอบ API, ตัวอย่างโค้ด, และข้อมูลที่เพียงพอต่อการเข้าใช้งาน
นโยบายเช่นนี้มีประโยชน์สำคัญคือรัฐบาลเองสามารถเข้า ถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้รวดเร็วขึ้น แต่ละหน่วยงานสามารถหาข้อมูลได้ว่าหน่วยงานอื่นๆ ถือข้อมูลใดอยู่บ้าง ส่วนเอกชนเองก็น่าจะเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลได้ง่ายขึ้น
นโยบายระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำตามนโยบายโดยเร ็ว แต่ไม่มีกรอบเวลาตายตัว
ของไทยเองแม้หลายหน่วยงานมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ แต่หลายครั้งก็ไม่ได้เป็น API รวมถึงส่วนมากมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งาน เช่น ข้อมูลระดับน้ำของกทม. คิดค่าข้อมูลกิโลไบต์ละสี่บาท
ที่มา - The Register
Government, India
อ่านต่อ...