งานวิจัยชื่อ Transparent Cockpit ของ Keio University ในประเทศญี่ปุ่นเผยให้เห็นการใช้เทคโนโลยี augmented reality เพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยนำชุดอุปกรณ์มาติดตั้งในรถยนต์ซึ่งจะช่วยฉายภาพนอ กตัวรถลงบนผนังห้องโดยสาร ทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นภาพด้านนอกตัวรถคล้ายดั่งว่ารถ ทั้งคันทำมาจากกระจก
ทีมวิจัยใช้กล้องซึ่งติดตั้งอยู่นอกตัวรถคอยเก็บภาพด ้านนอกรถเพื่อฉายภาพให้ผู้ขับรถมองเห็น การฉายภาพจะใช้เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ ในรถฉายภาพไปยังพื้นและผนังห้องโดยสาร (หรือเบาะนั่ง) ทำให้ผู้ขับมองเห็นภาพภายนอกรถได้
แนวคิดเดิมของทีมวิจัยนั้นมองถึงการใช้จอภาพ LCD หรือ LED มาติดตั้งภายในห้องโดยสาร แต่เนื่องจากสภาพห้องโดยสารที่มีพื้นผิวที่เต็มไปด้ว ยโค้งมุมซับซ้อนยากต่อการสร้างจอแสดงผลที่จะสามารถติ ดตั้งเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ทีมวิจัยจึงเลือกใช้แนวทางการฉายภาพลงบนพื้นผิวแทน แต่การฉายภาพลงบนพื้นผิววัสดุภายในตัวรถโดยตรงนั้นไม ่อาจให้ภาพที่สว่างเพียงพอ ดังนั้นจึงมีการปิดทับพื้นที่ผิวต่างๆ ภายในห้องโดยสารที่จะรับภาพจากกระจกสะท้อนนั้นด้วยแผ ่นผ้าสำหรับรับภาพในเทคโนโลยี RPT
เทคโนโลยี RPT (Retroreflective Projection Technology) ที่ว่าจะใช้ผืนผ้าใบซึ่งมีเม็ดกระจกขนาดเล็กจิ๋วที่ม ีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 ไมโครเมตรติดอยู่ทั่วพื้นผิวของผ้าใบนั้น เม็ดกระจกดังกล่าวจะทำหน้าที่สะท้อนแสงที่ถูกฉายมาตก กระทบมันกลับไปในทิศทางเดิมโดยแทบไม่ลดทอนความสว่างข องภาพ ซึ่งเทคโนโลยีการฉายภาพแบบนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใ ช้งานเป็นชุดลายพราง หรือถุงมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กท รอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วย
ทีมวิจัยยังเพิ่มชิ้นส่วนกระจกแบบพิเศษกึ่งโปร่งแสงต ิดตั้งไว้ด้านหลังที่นั่งคนขับ ซึ่งมันจะทำหน้าที่ต่างจอรับภาพฉายจากเครื่องฉาย (ที่ติดตั้งไว้บนพื้นเพื่อฉายภาพขึ้นด้านบน) ทำให้ผู้ขับมองเห็นภาพจากกล้องด้านท้ายรถที่ถูกฉายมา ยังกระจกนี้ได้พร้อมกับมองเห็นคนที่นั่งอยู่เบาะหลัง ด้วย
อ่านถึงตรงนี้แล้ว ดูคลิปท้ายข่าวจะทำให้เข้าใจการทำงานของระบบ augmented reality นี้ได้ดียิ่งขึ้น ก็หวังว่าเทคโนโลยีดีๆ แบบนี้จะถูกผลักดันสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้จริงซึ่งจ ะช่วยทำให้การขับรถยนต์ทำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น
ที่มา - IEEE Spectrum via SlashGear
Augmented Reality, Research, Automobile
อ่านต่อ...