Unicode กำลังพิจารณาข้อเสนอ Technical Report #51 ให้สามารถกำหนดสีผิวให้กับอีโมจิให้กับตัวอักษรอีโมจ ิที่เป็นรูปคน ทำให้ผิวของคนที่แสดงในอีโมจินั้นเปลี่ยนสีผิวไปได้ต ามเชื้อชาติที่ต้องการสื่อถึง
ข้อเสนอยึดรูปแบบสีผิว 6 แบบตาม Fitzpatrick Skin Type แต่ในข้อเสนอจะรวมแบบที่หนึ่งและสองเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถกำหนดสีผิวของอีโมจิได้ 5 ระดับ
ข้อเสนอนี้หากผ่านและซอฟต์แวร์รองรับก็จะแก้ไขอีโมจิ ที่เป็นคนทั้งหมดให้เปลี่ยนสีผิวได้ รวมถึงหน้าซานต้าครอส, เทวดา, รูปคู่รัก นอกจากนี้ยังมีส่วนเสริมให้รองรับอีโมจิเพิ่มเติม เช่น มือ, เท้า, รอยจูบ ฯลฯ
เอกสารเพิ่งส่งเข้าไปยัง Unicode หากผ่านก็จะรวมไว้ใน Unicode 8.0
ที่มา - Unicode, Engadget

Unicode, Google, Apple
อ่านต่อ...