สิทธิบัตรด้านการถ่ายภาพที่ Sony ได้รับการรับรองมาใหม่เป็นเรื่องของส่วนกลไกที่ช่วยใ ห้ผู้ใช้สามารถปรับระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์รับภาพกั บเลนส์ได้
การปรับระยะห่างที่ว่านี้ จะให้ประโยชน์ได้ 2 ประการ อย่างแรกเป็นเรื่องของกระบวนการประกอบและผลิตกล้องขอ ง Sony เองซึ่งจะสามารถปรับตั้งระยะของเซ็นเซอร์รับภาพกับเล นส์ชนิดพิเศษแต่ละตัวได้แม่นยำทำให้การรับภาพคมชัดได ้อย่างเต็มที่ อีกประการหนึ่งคือเป็นวิธีการทางเลือกที่ผู้ใช้สามาร ถปรับค่าโฟกัสภาพได้เอง (จากแต่เดิมที่ต้องไปปรับระยะโดยใช้กลไกในส่วนของชุด เลนส์)
สำหรับประโยชน์ในการใช้เพื่อปรับโฟกัสแทนการหมุนปรับ ระยะที่ชุดเลนส์นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตกล้องสามารถออกแบบเลนส์รุ ่นใหม่ที่มีขนาดและราคาลดลงได้เนื่องจากตัดส่วนกลไกก ารปรับระยะโฟกัสออกไปนั่นเอง
ที่มา - PetaPixel, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


Sony, Patent, Camera, Photography
อ่านต่อ...