Google Genomics เป็นบริการจัดเก็บจีโนมของมนุษย์ ซึ่งก็คือข้อมูลทางพันธุกรรมที่อยู่บนดีเอ็นเออันเป็ นตัวกำหนดลักษณะทางเฉพาะทางชีวภาพของร่างกายนั้น โดย Google Genomics มีเป้าหมายเพื่อสร้างบริการที่ช่วยให้การศึกษาและค้น คว้าวิจัยข้อมูลพันธุกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมา กยิ่งขึ้น
อันที่จริง Google ได้เปิดตัวบริการนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่ใคร่เป็นที่สนใจนัก จึงมีการนำเสนอเรื่องนี้กันอีกครั้ง โดย Google ระบุว่าเป้าหมายของการสร้าง Google Genomics นี้ก็เพื่อให้การสำรวจความหลากหลายของข้อมูลทางพันธุ กรรมแบบตอบสนองได้ตามความต้องการนั้นเกิดขึ้นได้ และหวังจะเชิญชวนมหาวิทยาลัยพร้อมบรรดาโรงพยาบาลมาใช ้งานบริการนี้
เดิมทีการถอดรหัสจีโนมจากดีเอ็นเอของมนุษย์นั้นต้องใ ช้เวลาหลายชั่วโมง โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือข้อมูลดิบขนาดประมาณ 100GB ซึ่งการเก็บข้อมูลปริมาณดังกล่าวไว้บนกลุ่มเมฆของ Google นั้นโดยปกติจะมีค่าใช้จ่าย 25 ดอลลาร์ต่อปี (ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการในกรณีที่มีการคำนวณประมว ลผลข้อมูล) แต่หากเป็นข้อมูลจีโนมที่ผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูล แล้วจะมีขนาดเหลือไม่ถึง 1GB ซึ่งจะมีค่าบริการจัดเก็บข้อมูลเพียง 0.25 ดอลลาร์ต่อปี
ตอนนี้เริ่มมีบางหน่วยงานเข้าเป็นลูกค้าใช้บริการ Google Genomics แล้ว อย่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็ได้หันมา ใช้งาน Google Genomics ร่วมกับบริการกลุ่มเมฆของ Amazon ในการเก็บรักษาจีโนมของผู้ป่วยมะเร็งเพื่อการศึกษาไว ้เป็นข้อมูลขนาด 2.6PB และยังมีโครงการสาธารณะอีกจำนวนหนึ่งก็ได้อัพโหลดข้อ มูลจีโนมขึ้นสู่ Google Genomics แล้วกว่า 3,500 รายการ
ที่มา - The Verge
Google, Data, Genetics,
อ่านต่อ...