Samsung ยื่นจดสิทธิบัตรระบบการสร้างพลังงานไฟฟ้าจ่ายกลับสู่ แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟน โดยพลังงานดังกล่าวจะได้มาจากการกดสัมผัสหน้าจอด้วยป ลายนิ้วของผู้ใช้นั่นเอง
เบื้องหลังเทคโนโลยีนี้เป็นผลจาก triboelectric effect ซึ่งหมายถึงการที่วัสดุ 2 ชนิดขึ้นไปสัมผัสเสียดสีกันจนทำให้เกิดสภาพขั้วทางไฟ ฟ้าขึ้นกับชิ้นวัสดุที่สัมผัสกันนั้น (การเกิดไฟฟ้าสถิตย์อย่างที่พบเห็นในชีวิตประจำวันก็ ถือเป็น triboelectric effect เช่นกัน) และตัวอย่างงานวิจัยของ Georgia Institute of Technolog ที่เผยแพร่เมื่อปีก่อนก็ได้แสดงให้เห็นว่าการปรับใช้ หลักการ triboelectric effect มาสร้างพลังงานไฟฟ้าโดยพึ่งพาพลังงานกลจากการออกแรงก ดกระทำต่อแผ่นวัสดุขั้วไฟฟ้าวางซ้อนกัน หรือการขัดถูวัสดุขั้วไฟฟ้านั้นเป็นไปได้
Samsung อ้างอิงจากความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีมายื่นจดสิทธิบั ตรระบบจ่ายไฟกลับสู่สมาร์ทโฟน โดยพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะได้มาจากการสัมผัสหน้าจอขอ งผู้ใช้ โดยภายใต้หน้าจอสมาร์ทโฟนนั้นจะมีแผ่นวัสดุขั้วไฟฟ้า ซ้อนกันอยู่ด้านใต้
Samsung ได้ยื่นจดสิทธิบัตรฉบับนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แ ล้ว และเพิ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน หากเทคโนโลยีถูกพัฒนามาจนเป็นระบบที่ใช้งานกับสมาร์ท โฟนได้จริง ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีในการยืดระยะเวลาใช้ง านสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดแบตเตอรี่
ที่มา - Patently Apple, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Energy, Patent, Samsung
อ่านต่อ...