ทีมนักวิจัยจากสถาบันหลายแห่งร่วมกับศูนย์วิจัย Ames ของ NASA พัฒนาโดรนเพื่องานจารกรรมที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ง่าย โดยการพัฒนาวัสดุที่สร้างขึ้นจากเส้นใยของเห็ด
วัสดุที่ใช้เพื่อการนี้คือ mycelium ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเส้นใยของพ ืช เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุประเภทนี้พัฒนาโดยบริษัทใน New York ที่ชื่อ Ecovative Design ชิ้นส่วนของเห็ดจะถูกนำมาขึ้นรูปคล้ายเยื่อกระดาษเพื ่อสร้างเป็นโครงสำหรับโดรน และด้วยความที่มันเป็นวัสดุคล้ายเยื่อกระดาษนี้เองที ่ทำให้โดรนสามารถย่อยสลายตัวเองได้อย่างรวดเร็วเมื่อ มันเสร็จสิ้นภารกิจและบินลงสู่ผืนน้ำ
สำหรับโดรนในรุ่นต้นแบบนี้ยังต้องใช้แบตเตอรี่, ใบพัด, และแผงวงจรต่างๆ เหมือนโดรนทั่วไป แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาหมึกพิมพ์ที่ประกอบไปด้วยอนุภ าคเงินเข้ามาช่วย ซึ่งหมึกดังกล่าวจะใช้สำหรับการพิมพ์ลายเส้นวงจรลงบน ผิวของโดรนแทนการใช้แผงวงจรตามปกติและแน่นอนว่ามันจะ สลายตัวไปพร้อมกับโครงโดรนที่ทำจากเห็ดไม่เหลือแผงวง จรอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานอีกต่อไป ส่วนตัวใบพัดและแบตเตอรี่นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจา รณาหาช่องทางใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายมาทดแทนเช่นก ัน
ที่มา - Engadget


Drone, 3D Printing
อ่านต่อ...