นักวิจัยของ Autonomous University of Madrid ในประเทศสเปน พบว่าการติดตามกระแสของ Twitter อาจทำให้ประเมินอัตราการว่างงานของผู้คนได้ โดยศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของความถี่และช่วงเวลาในการท วีตเนื้อหาของผู้ใช้
ผลการวิจัยระบุว่าพฤติกรรมของคนว่างงานส่วนใหญ่จะมีก ารกล่าวถึงงานหรือตำแหน่งงานบ่อยครั้ง และมีจะมีทวีตข้อความช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการสะกดคำผิดบ่อยครั้ง ด้วยเกณฑ์การคัดกรองข้างต้นก็ทำให้ผู้วิจัยสามารถประ เมินจำนวนคนว่างงานในสเปนโดยสังเขปได้
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาที่ได้นั้นยังเป็นเพียงแนวโน้ มที่ดูเหมือนสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน Twitter เท่านั้น ทีมวิจัยระบุว่าแนวคิดนี้อาจใช้ไม่ได้ผลกับพื้นที่ซึ ่งผู้คนไม่นิยมใช้ Twitter และทีมวิจัยก็ไม่ยืนยันว่าผู้คนที่ว่างงานในประเทศอื ่นนอกเหนือจากสเปนนั้จะมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน กับผลการศึกษาหรือไม่
นักวิจัยชี้ว่ารูปแบบการศึกษานี้สามารถช่วยให้หน่วยง านภาครัฐประเมินสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ในความดูแลอีก ช่องทางหนึ่ง ซึ่งน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าการออกสำรวจความคิดเห็นด้วย การใช้แบบสอบถามหรือใช้คนเก็บข้อมูล และเชื่อว่าการศึกษารูปแบบความเปลี่ยนแปลงของกระแสเน ื้อหาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ จะสามารถนำมาแปลผลเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่บ่งชี้ถึงสภ าพความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมได้หลากหลายยิ่งขึ้น
ที่มา - Engadget
Twitter, Research
อ่านต่อ...