The Hill หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของกรุงวอชิงตัน รายงานบนเว็บไซต์ของตนเองว่า Barack Obama ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ได้ลงนามประกาศใช้รัฐบัญญัติ E-Label แล้ว
รัฐบัญญัตินี้จะอนุญาตให้ผู้ผู้ลิตสินค้าอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถย้ายข้อความเกี่ยวกับตัวเครื่องและการรับรองต่ างๆ ซึ่งแต่เดิมจะต้องติดเอาไว้ที่ตัวเครื่องให้มาอยู่บน ซอฟต์แวร์แทน ซึ่งผู้สนับสนุนรัฐบัญญัติฉบับนี้ (The Hill ระบุว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนในการผล ักดันนี้) ให้เหตุผลว่า ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กลงเรื่อยๆ ทำให้การเปลี่ยนไปใช้ E-Label ย่อมสมเหตุสมผลกว่าเดิม
แต่เดิมในหลายประเทศทั่วโลก (โดยเฉพาะในสหรัฐฯ) ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายรายจำเป็นต้องแสดงข้ อมูลการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนตัวเ ครื่อง หรือไม่ก็ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่อง (กรณีของ Lumia 930 ที่แสดงบนถาดใส่ซิมเป็นตัวอย่างชัดเจน) การเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมทำให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถโยกรา ยละเอียดส่วนนี้ไปเก็บไว้ที่ซอฟต์แวร์ได้ ทำให้อุปกรณ์ขนาดเล็กไม่ต้องมีตัวอักษรแสดงจำนวนมากอ ีกต่อไป (ซึ่งเกี่ยวกับความสวยงามของตัวเครื่องด้วย)
ที่มา - The Hill
Government, Legal, USA
อ่านต่อ...