ฺBing Maps ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้คำนวณเวลาที่ใช้ในการเดินทา งได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยอาศัยข้อมูลสดๆ ของสภาพการจราจรในเส้นทางมาเป็นปัจจัยของการคำนวณ
เฉกเช่นอย่างที่ระบบแผนที่และการนำทางควรจะเป็น Bing Maps สามารถคำนวณเวลาเดินทางได้โดยอาศัยข้อมูลสภาพจราจรมา พิจารณาร่วมด้วย โดยในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถดึงเอาข้อมูลสภาพการจราจรม าใช้ได้โดยตรง ก็จะมีการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยทำนายสภาพความคล่องต ัวของรถในพื้นที่นั้น
เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการทำนายสภาพจราจรในพ ื้นที่ซึ่ง Bing Maps ไม่สามารถทำการอัพเดตข้อมูลได้นั้นมีชื่อว่า Clearflow ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์สภาพจราจรที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมาเอง มันจะอาศัยข้อมูลของพื้นที่ข้างเคียงมาเปรียบเทียบเพ ื่อหาว่าพื้นที่เป้าหมายการทำนายของมันนั้นมีปริมาณร ถมากน้อยเพียงใด เป็นต้นว่า Clearflow สามารถคำนวณปริมาณรถบริเวณช่องทางขึ้นทางด่วนได้จากก ารเปรียบเทียบข้อมูลของรถบนทางด่วน และรถบนถนนเส้นอื่นโดยรอบ
Microsoft บอกว่าการใช้ Clearflow มาช่วยทำนายสภาพจราจรนั้นให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใ จมากในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงมีการผนวกความสามารถของมันเข้ามาใน Bing Maps อย่างเต็มตัว โดยหวังว่าการใช้งานของผู้ใช้จากพื้นที่อื่นทั่วทุกม ุมโลกจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเดียวกัน
ที่มา - Bing Blogs
Bing Maps, Bing
อ่านต่อ...