Debian ดัดสินใจใช้ Systemd ใน Debian 7 เป็นต้นไปและมีแนวโน้มจะรับ Systemd เป็นระบบหลักสร้างความไม่พอใจให้กับนักพัฒนาบางส่วนอ ย่างมาก เพราะ Systemd นั้นรวมเอาโครงการจำนวนมากไปอยู่ภายใต้โครงการของ Systemd เอง ตอนนี้นักพัฒนากลุ่มหนึ่งก็ประกาศแยกวงออกมาพัฒนาโคร งการของตัวเองในชื่อ Devuan (อ่านว่า dev-one)
Devuan ระบุว่าโครงการจะคงแนวทางพัฒนาของ Debian ต่อไป โดยเหตุผลที่ต้องแยกโครงการคือการพัฒนาโครงการให้เล็ กที่สุด (stay minimal) ตามหลักปรัชญาของ Unix ที่เน้นให้แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตัวเองเฉพาะงานและทำ ให้ดีที่สุด
เป้าหมายของ Devuan 1 จะเริ่มต้นให้ดาวน์โหลดปีหน้าโดยผู้ใช้ Debian 7 จะไม่ต้องทำอะไรนอกจากเปลี่ยน repository ไปใช้ Devuan เท่านั้น
ที่มา - The Register
Debian, Systemd, Open Source
อ่านต่อ...