MasterCard ยื่นหนังสือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมมาธิการด้านเศรษฐก ิจของวุฒิสภาออสเตรเลีย แสดงความเห็นว่าออสเตรเลียควรออกกฎควบคุมการใข้เงินอ อนไลน์ เช่น BitCoin
ประเด็นที่ MasterCard ระบุคือ ผู้บริโภคควรได้รับความคุ้มครองในการโอนเงิน และการย้อนกลับรายการโอน, การป้องกันการฟอกเงินและการค้าสินค้าผิดกฎหมาย, และการที่สกุลเงินไม่มีธนาคารหรือหน่วยงานใดดูแลทำให ้สกุลเงินอาจจะล่มสลายไปได้
MasterCard ยกตัวอย่าง Mt Gox ที่ล้มละลายไปทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก การเปิดเผยเฉพาะ block chain ไม่เพียงพอที่จะติดตามเงินที่ถูกขโมยออกไป
ความได้เปรียบอย่างหนึ่งของ BitCoin ทุกวันนี้คือค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกมาก บล็อคใหม่ๆ เช่น บล็อคหมายเลข 332654 มีจำนวนเงินที่โอนไปทั้งหมด 1,713.1 BTC แต่มีค่าธรรมเนียมเพียง 0.04 BTC เท่านั้น หากคิดถึงรางวัลจากการสร้างบล็อคของ BitCoin ที่ทุกวันนี้ให้ 25 BTC ต่อบล็อคแล้วค่าธรรมเนียมรวมก็ยังไม่ถึง 2%
ที่มา - Computer World
BitCoin, MasterCard, Australia
อ่านต่อ...