รูปแบบการระดมทุนผ่านเว็บนั้นมีความเสี่ยงที่ผู้สนับ สนุนโครงการอาจสูญเงินไปเปล่าหากเจ้าของโครงการไม่สา มารถสร้างผลิตภัณฑ์ส่งมอบได้ตามแผน Indiegogo ในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มระดมทุนจึงเริ่มทดลองเสนอการร ับประกันคืนเงินให้แก่ผู้ที่ร่วมสมทบทุนให้แก่โครงกา รเผื่อไว้ในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่อาจส่งมอบผลิตภั ณฑ์ถึงผู้ออกเงินได้ตามที่กำหนดไว้
เว็บไซต์ TechCrunch พบว่าในหน้าโครงการสร้างกำไลวัดระดับความเครียดชื่อว ่า Olive นอกจากจะมีปุ่มกดสนับสนุนโครงการด้วยการการสั่งจองหร ือซื้อสินค้าแล้ว ยังมีปุ่มกดสำหรับซื้อประกันการคืนเงินด้วย โดยมูลค่าของกำไลนั้นอยู่ที่ชิ้นละ 129 ดอลลาร์ ส่วนราคาการประกันนั้นคิดเงินเพิ่มอีก 15 ดอลลาร์ ตกประมาณ 12% ของมูลค่าสินค้า
Indiegogo ได้ยืนยันกับ TechCrunch ว่ากำลังทดลองระบบการรับประกันคืนเงินอยู่จริง แต่มิได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีกำหนดจะเพิ่มตัวเลือกนี้ใ ห้มีในทุกโครงการตอนไหน
ที่มา - TechCrunch

Indiegogo
อ่านต่อ...