จากนโยบายเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีทีเป็น "กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ความคืบหน้าล่าสุดคือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และผู้ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ระบุว่าจะลัดคิวเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายนี้ 2 ฉบับให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า ร่างกฎหมายที่ว่าได้แก่

  • ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล
  • ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ จะเสนอกฎหมายอีก 6 ฉบับ คือ
  • พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • พ.ร.บ.ว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและกิจการด้านเศร ษฐกิจดิจิทัล
  • พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนสถานะของ กสทช. จะยังเป็นองค์กรอิสระเหมือนเดิม ไม่ถูกยุบหรือรวมมาอยู่ใต้กระทรวงใหม่ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรม นูญ เตรียมปรับโครงสร้างของ กสทช. ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ให้แยกเป็นบอร์ด 2 ชุด (โทรคมนาคม-กระจายเสียง) ซึ่งมีปัญหาต่อการทำงาน โดยจะให้รวมเป็นบอร์ดชุดเดียวไปเลย
ที่มา - ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ
Government, Law, MICT, NBTC, Thailand
อ่านต่อ...