นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญด้านองค์กรอิสระ สรุปความเห็นของ กมธ. ในประเด็นการทบทวนภารกิจขององค์กรที่บัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ว่าสมควรมีต่อไปหรือปรับปรุงอย่างไรบ้าง
ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทาง กมธ. มีความเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารสาธารณะแห่งชาติ และปรับปรุงกฎหมายให้กรรมการ กสทช. มีวาระครั้งละ 5 ปีจากเดิม 6 ปี ส่วนภารกิจขององค์กรจะเป็น "จัดสรรคลื่นความถี่และการสื่อสารในระบบเครือข่ายเทคโ นโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และรัฐ"
แนวทางข้างต้นยังเป็นความเห็นของ กมธ. เท่านั้น จะถูกนำไปใช้จริงมากน้อยแค่ไหนต้องผ่านกระบวนการร่าง รัฐธรรมนูญอีกครั้ง
ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ
NBTC, Thailand, Law
อ่านต่อ...