มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาสปรับไปใช้บริการ Google Apps for Education แล้ว โดยให้บริการทั้งนิสิต, อาจารย์, และบุคคลากร
บริการครั้งนี้จะใช้ทั้งชุด ตั้งแต่ Gmail, Calendar, Drive, Docs, Classroom, และ Hangouts โดยทางมหาวิทยาลัยเลือกเปิดโดเมนใหม่เป็น ku.th ขณะที่ระบบเดิมที่เป็น ku.ac.th จะยังคงให้บริการโดยทางมหาวิทยาลัยต่อไป
ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เคยย้ายระบบในรูปแบบเดียวกันมาแล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นให้บริการแก่ศิษย์เก่าใ นครั้งเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงแรกจะยังไม่เปิดบริก ารสำหรับศิษย์เก่า โดยต้องรอการประสานงานกันก่อน
ระบบเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วและจะเปิด ตัวเป็นทางการวันที่ 19 ธันวาคมนี้
ที่มา - Facebook: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์


Education, Google, Thailand
อ่านต่อ...