มีรายงานจากคุณ SilenceStab ถูกเก็บค่าบริการเสริมทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ ที่ต่างไปจากการสมัครบริการเสริมปกติคือบริการนี้จะถ ือว่าสมัครทันทีที่รับสาย และผู้ใช้ต้องส่ง SMS ไปยกเลิกบริการด้วยตัวเองจึงจะไม่ถูกเก็บค่าบริการ โดยการส่ง SMS ยกเลิกบริการผู้ใช้ต้องเสียค่าส่ง SMS ด้วยตัวเอง
ตอนนี้เรื่องนี้ไปถึงผู้บริหารระดับสูงของทาง DTAC และสัญญากับคุณ SilenceStab ว่าจะปรับปรุงบริการส่วนนี้ต่อไป อย่างไรก็ดีทางคุณ SilenceStab ยืนยันว่าจะย้ายค่ายออกจาก DTAC
ตัวแทน DTAC ยืนยันว่าได้แจ้งเตือนและแจ้งบทลงโทษกับผู้ให้บริการ เสริมรายนี้แล้ว โดยไม่มีการแจ้งว่าได้ลงโทษในกรณีที่เกิดขึ้นไปแล้วห รือไม่
ผมไม่คิดว่าการแจ้งบทลงโทษจะเพียงพอต่อความเสียหายที ่เกิดขึ้นในกรณีนี้ ผมเชื่อว่าทาง DTAC ในขั้นต่ำสุดควรประกาศคืนเงินค่าบริการจากบริการเสริ มนี้ให้กับผู้ใช้ "ทุกราย" ที่ถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการรายนี้จากกระบวนก ารนี้ หรือหากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าคนใดสมัครผ่านกร ะบวนการใด ก็ต้องคืนเงินให้กับลูกค้าทุกรายที่สมัครจากผู้ให้บร ิการรายนี้ตั้งแต่เริ่มใช้วิธีการแบบนี้ทั้งหมดย้อนห ลังตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ ้นไปแล้ว ส่วนการป้องกันเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องดูแลกันต่อไ ป
ที่มา - Pantip.com

DTAC, Mobile, Thailand
อ่านต่อ...