ต่อจากข่าว รัฐบาลเตรียมเสนอกฎหมาย "กระทรวงดิจิทัล" วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" แล้ว

  • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษ ฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ หน้าที่คือวางนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 5 ด้านคือ hard infrastructure, soft infrastructure, server infrastructure, digital economy promotion, digital society and knowledge และตั้งคณะกรรมการเฉพาะในแต่ละด้าน
  • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแบ่งส่วนราชการใหม่โดยมี 5 หน่วยคือ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขั้นต่อไป สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างกฎหมายไปยังส ภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามกระบวนการออกกฎหมายครับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เสนอ
สาระสำคัญของร่างฯ
1. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษ ฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... มีดังนี้
1.1 กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธ านกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพั ฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตัวแทนคณะกรรมการบริหารของหน่วยงานของรัฐประเภทองค์ก ารมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกั บขอบเขตการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน 5 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษ ฐกิจดิจิทัลระหว่างคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล ะสังคมแห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมีตัวแทนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมให้คว ามเห็นในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งส่งเสร ิมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
1.2 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในการวางนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศร ษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ด้วยการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานและปัจจัยที่เอื้อหนุนต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Sofe Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge โดยมีคณะกรรมการเฉพาะด้านทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมก ารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการกลั่นกร อง ติดตาม และประเมินผลการทำงานตามนโยบายของคณะกรรมการอย่างใกล ้ชิด
1.3 กำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Soft Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge ซึ่งมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นป ระธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี และมีตัวแทนคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐประเภทองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยว ข้องโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในคณะกรรมการเฉ พาะด้านที่หน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกรรมการ หรือเลขานุการของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกชุด
1.4 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลที่มีความเข้มขัน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานของรัฐสามารถตอบโจทย์การ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนระดับชาติว่าด้วยเศรษฐกิจ ดิจิทัลที่กำหนดไว้ รวมทั้งดูแลให้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในแต่ละ ด้านดำเนินการอย่างเป็นระบบและโครงการแต่ละโครงการที ่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนดำเนินการจะต้องส่งเสริมการทำงานซึ่งกั นและกัน
2. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2.1 กำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแ ละการสื่อสาร เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีมิติของภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มเติมขึ้นจาก เดิม ซึ่งจะช่วยเน้นย้ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าใจในบทบาทภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแ ละสังคมยิ่งขึ้น
2.2 แบ่งส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมออกเป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด้านจำนวน 5 ด้าน
ที่มา - สรุปข่าวการประชุม ครม. 16 ธันวาคม 2557
MICT, Government, Thailand, Law
อ่านต่อ...