เว็บไซต์ระดมทุน Indiegogo แตกเว็บลูก Indiegogo Life สำหรับการระดมทุนโครงการส่วนตัวที่ไม่ใช่การทำของมาข าย เช่น ระดมทุนค่ารักษาพยาบาล ระดมทุนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว
Indiegogo บอกว่าแยกเว็บลูกเพื่อช่วยสนับสนุนชีวิตของผู้คนที่ย ากลำบากหรือขาดโอกาส บริการนี้จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการระดมทุนแบบ Indiegogo รุ่นปกติ ซึ่งจะช่วยให้คนสามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น
ที่มา - Indiegogo


Indiegogo, Crowdfunding
อ่านต่อ...