ศาล California ระบุว่า Facebook จะถูกดำเนินคดีด้วยข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคค ลของผู้ใช้จากการสแกนข้อความในแอพ Messenger
Facebook มีระบบสแกนเนื้อหาที่ผู้ใช้สนทนาผ่าน Messenger เพื่อใช้สำหรับการกำหนดโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของผู้ ใช้ ซึ่งทาง Facebook แย้งว่ากลไกการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อยกเว้นภายใต ้ "กฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในการสนทนาด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์" (Electronic Communications Privacy Act) ที่ได้ยกเว้นให้ผู้ให้บริการสามารถสกัดกั้นหรือแทรกก ลางการสื่อสาร (interception) ได้เพื่อให้กิจกรรมการประกอบธุรกิจโดยปกติสามารถเป็น ไปได้ อย่างไรก็ตามศาลกล่าวว่า Facebook ยังไม่อาจอธิบายได้ว่าการกระทำที่สอดส่องเนื้อหาในกา รสนทนาของผู้ใช้นั้นเป็นไปเพื่อ "การประกอบธุรกิจโดยปกติ" อย่างไร
การฟ้องร้องนี้เป็นการฟ้องร้องแบบกลุ่มที่มีผู้ยื่นฟ ้องครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน โดยมีการเรียกร้องให้ Facebook ทำการชดใช้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของ Facebook (ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ที่ส่งและได้รับลิงก์ผ่านการใช้ งาน Messenger) สูงสุดรายละ 10,000 ดอลลาร์ และเรียกร้องให้ Facebook เลิกสแกนข้อความสนทนาของผู้ใช้
น่าสนใจว่าผลของคดีนี้จะเป็นอย่างไร เพราะโฆษณาคือช่องทางรายได้หลักของ Facebook และหากจะว่ากันตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว พี่ใหญ่เจ้าแห่งวงการโฆษณาออนไลน์ที่มีบริการหลากหลา ยและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มากที่สุด (เพื่อเอาไปใช้เป็นข้อมูลนำเสนอโฆษณา) อย่าง Google จะเผชิญการต่อสู้ทางกฎหมายแบบ Facebook หรือไม่
ที่มา - The Next Web
Facebook Messenger, Facebook, Lawsuits
อ่านต่อ...