Uber ยื่นจดสิทธิบัตรการปรับราคาค่าบริการโดยแปรผันตามปริ มาณความต้องการใช้งานและจำนวนผู้ให้บริการอย่างที่ Uber เรียกว่า surge price
ผู้ที่เคยใช้บริการของ Uber คงทราบกันดีว่าค่าบริการในบางช่วงเวลา เช่นชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้ต้องการเรียกใช้บริการเป ็นจำนวนมาก หรือในช่วงที่มีผู้ขับให้บริการน้อย อาจมีการปรับราคาขึ้นโดยมีตัวเลขไว้คูณกับอัตราค่าบร ิการตามปกติ ซึ่งการปรับค่าบริการแบบนี้เป็นกลไกหนึ่งที่ Uber พยายามนำมาใช้เพื่อปรับให้อุปสงค์และอุปทานของบริการ อยู่ในระดับเดียวกัน
คำขอจดสิทธิบัตรฉบับนี้เป็นหนึ่งใน 13 รายการที่ Uber ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเอาไว้ ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวนั้นมีคำขอ 10 รายการที่ถูกปฏิเสธโดย USPTO ไปแล้วเรียบร้อย ส่วนการคิดราคาค่าบริการแบบ surge price นี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ USPTO
ที่มา - Huffington Post, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Uber, Patent
อ่านต่อ...