ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 211 ต่อ 3 เสียง (งดออกเสียง 7) เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บ ริโภค เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวล าการใช้งานที่เป็นจริง โดยคิดเป็นวินาที เพื่อให้ กสทช. ออกคำสั่งห้ามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือคิดค่าบริกา รแบบปัดเศษวินาทีเป็นนาที และคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที
น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลว่าโดยเฉลี่ยผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถื อ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 415 บาทต่อคนต่อเดือน หากคิดค่าบริการเป็นวินาทีตามจริง จะช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 40 บาทต่อคน หากคูณตามจำนวนเลขหมายที่มีอยู่ 94 ล้านเลขหมาย ก็ช่วยให้ประชาชนประหยัดเงินรวมได้ถึงเดือนละกว่า 3 พันล้านบาท
ที่มา: ไทยรัฐ
NBTC, Telecom, Thailand
อ่านต่อ...