เมื่อวานนี้มีข่าวกฎหมายหลายฉบับเตรียมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวั นนี้ ตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการให้กับร่างทั้งหมด แล้ว โดยกฎหมายทั้ง 8 ฉบับได้แก่

 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแก้ไขกฎหมายเดิม กำหนดให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ETDA) เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอ มพิวเตอร์ เพิ่มเติมลักษณะความผิด และเพิ่มเติมหน่วยงานกลางให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการร ักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไ ซเบอร์ แยกสำนักความมั่นคงปลอดภัยออกมาจาก EDTA เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลอีกเช่นกัน
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันนี้เป็นร่างที่พิจารณากันมานาน โดยทั่วไปเป็นหลักการคุ้มครองข้อมูลและการร้องเรียน
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลขึ้นอีกหน่วยงาน
 • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล ะสังคม จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและส ังคม
 • ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับก ารประกอบกิจการ
  วิทยุกระจายเสียง วิทยุทาทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
  พ.ร.บ.กสทช. ที่มีข่าวว่าจะถูกแก้กันมานาน ตอนนี้ชัดเจนว่าคงแก้ไขใหม่แต่ยังไม่มีรายละเอียดออก มา
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้านี้ของสำนักงาน

ภาพรวมๆ จากชื่อและแนวคิดของร่างกฎหมายแต่ละฉบับคงไม่ช่วยให้ บอกผลกระทบได้ชัดเจน ใครหาร่างของกฎหมายฉบับไหนได้รบกวนเอามาโพสลิงก์กันไ ว้ด้วยนะครับ
ที่มา - Thainetizen, thaigov.go.th
Thailand, Law
อ่านต่อ...