ต่อจากร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์ กฎหมายอีกฉบับที่เห็นชอบหลักการไปพร้อมกันคือ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอ ร์ ที่แก้ไขฉบับเดิม
ตามร่างใหม่นี้ การแก้ไขสำคัญๆ ได้แก่

  • แก้ไขมาตรา 14(1) ที่จากเดิมให้โทษหากมีการนำเข้าข้อมูล "โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น" มาเป็น "ทำให้ไปได้ซึ่งทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล อื่น" ส่วนนี้น่าจะชัดเจนขึ้น และทำให้มาตรา 14(1) ไม่ได้เป็นกฎหมายหมิ่นประมาทอีกต่อไป แต่สำหรับความมั่นคง ยังคงใช้คำว่า "โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง" ต่อไป
  • สำหรับผู้ให้บริการ มาตรา 15 เปิดให้รัฐมนตรีประกาศขั้นตอนการแจ้งเตือน และหากผู้ให้บริการได้ทำตามคำแจ้งเตือนแล้วไม่ต้องรั บโทษแล้ว
  • เพิ่มมาตรา 16(1) เรื่องภาพอนาจาร "บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี" เป็นเรื่องของภาพอนาจารเด็กที่ใส่เข้ามาไว้ในพ.ร.บ.ค อมพิวเตอร์ที่เสนอร่างกันมาหลายปี
  • แก้ไขมาตรา 26 ที่เคยกำหนดให้เก็บล็อก 90 วัน เพิ่มการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ "เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ" โดยต้องเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะเลิกใช้อย่างน้อย 90 วัน
  • เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จะถูกกำกับ ติดตาม และประเมินการทำงานโดยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เตรียมทำโมดูลขอบัตรประชาชน เอาไว้ในทุกเว็บกันได้ครับ
ที่มา - ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอ ร์ (PDF)

Law, Thailand
อ่านต่อ...