กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่นออกร่างแนวทางการให้บริการอ ินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตำรวจสามารถสอบสวนคดีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้ นโดยเริ่มขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเก็บล็อก
คาดว่าร่างแนวทางนี้จะไม่ได้เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย แต่เป็นการขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มี ศักยภาพ เพื่อให้ตำรวจสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยสาเหตุที่กระทรวงมหาดไทยไม่บังคับแนวทางนี้เป็นกฎ หมายเพราะญี่ปุ่นมีกฎการรักษาความเป็นส่วนตัวของประช าชนที่เข้มงวด การบังคับเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์เช่นนี้ทำให้ผู้ ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจำนวนมากและทำตามแนวทางการรั กษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไปพร้อมกัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง และกระทบต่อกิจการขนาดเล็ก
กฎหมายธุรกิจการสื่อสาร (Telecommunication Business Law) ของญี่ปุ่น "อนุญาต" ให้ผู้ให้บริการเก็บล็อกได้ แต่มีข้อบังคับว่าต้องไม่เปิดเผยความลับของการสื่อสา รของผู้ใช้ และจะบังคับเก็บล็อกเฉพาะส่วนที่ต้องเก็บค่าบริการจา กผู้ใช้
ปัจจุบันนี้ผู้ให้บริการขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นน่าจะเก็บล ็อกประมาณ 90 วัน ผู้ให้บริการหลายรายไม่เก็บล็อกเลยแม้แต่น้อย
ที่มา - The Japan Times
Law, Japan
อ่านต่อ...