กสทช. ออกประกาศกำหนด "ระดับความดังของเสียง" ในรายการโทรทัศน์ (รวมถึงโฆษณาที่อยู่คั่นเวลารายการปกติ) ไม่ให้เสียงดังเกินไปจนดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
กสทช. ใช้มาตรฐานระดับเสียงของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภ าพแห่งยุโรป (European Broadcasting Union) โดยระบุให้มีระดับความดังเฉลี่ยที่ -23 LUFS และระดับความดังสูงสุดไม่เกิน 1- dBTP (decibell True Peak)
ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์ที่ออกอากาศเกินกว่าระดับควา มดังข้างต้น จะถือว่าเป็นการ "เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์" และอยู่ในอำนาจของ กสทช. ที่จะสั่งให้แก้ไข-ลงโทษได้
ประกาศฉบับนี้จะมีผลอีก 90 วันนับจากวันที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา (6 มกราคม 2558) โดยจะเชิญผู้ประกอบการทุกช่องมารับฟังรายละเอียดต่อไ ป
ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา
NBTC, TV, Broadcasting
อ่านต่อ...