ในปัจจุบันปัญหาเด็กหายหรือพลัดหลงมีปริมาณมากโดยเห็ นได้จากสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่มีช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเห ลือและติดตามข่าวสาร อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุแล้วยังไม่สามารถขอความช่วยเหลื อจากคนบริเวณโดยรอบได้ทันท่วงที ซึ่งหากสามารถให้คนในบริเวณที่เกิดเหตุช่วยเหลือได้ท ันทีก็จะเพิ่มโอกาสในการเจอเด็กหายหรือพลัดหลงได้มาก ขึ้น
เป็นหูเป็นตา มีคุณสมบัติดังนี้
ประกาศหายหรือเจอ : ผู้ใช้สามารถประกาศข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่หายหรือสิ่ งที่เจอได้ โดยโพส ข้อความ รูปภาพ สถานที่ และหมวดหมู่ของสิ่งของ โดยแอพพลิเคชั่นจะไปลิงค์ข้อมูลสู่ Facebook ด้วย
มีการแจ้งประกาศไปยังผู้ใช้ในบริเวณที่เกิดเหตุ : เมื่อมีผู้ประกาศหายหรือเจอแล้ว จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ในบริเวณที่เกิดเห ตุ เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการค้นหาหรือนำส่งคืนสู่ผู้ประกาศ ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ติดตามสถานการณ์ : ผู้ใช้ทั่วไปหากสนใจกับประกาศใด ๆ สามารถติดตามเรื่องนั้น ๆ ได้

ปรับปรุงประกาศ : เจ้าของประกาศสามารถแก้ไขข้อมูล คือ ข้อความ รูปภาพ สถานที่ หมวดหมู่ และสถานะของประกาศได้ เช่น เจอสิ่งที่หาย หรือยกเลิกการประกาศด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

อ่านต่อ...