สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ซึ่งเกิดจากบริษัทด้านสื่อรวมตัวกัน ร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัล โดยระบุว่าเนื้อหากฎหมายควบคุมมากกว่าส่งเสริม ซ้ำให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไร้ขอบเขต-ตรวจสอบไม่ได้ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชน โดยทางสมาคมได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวทั้ง 10 ฉบับและเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่ว นที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาโดยย่อของจดหมายมีดังต่อไปนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอ ุตสาหกรรมไอทีและอินเทอร์เน็ตจำนวน 10 ฉบับ ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย สมาคมฯ ในฐานะองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพการผลิตข่าวออนไลน์ ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากร่างกฎหมายดังกล่าว ได้ประชุมหารือกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ว มีความเห็นเบื้องต้นเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

สมาคมฯ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

อ่านต่อ...