โดยทั่วไปแล้วการที่เราทำสำเนาไฟล์สื่อดิจิทัลเพื่อใ ห้ผู้อื่นได้ใช้งานไฟล์ดังกล่าวหรืออัพโหลดไฟล์ที่ว่ าสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อให้คนอื่นดาวน์โหลดไปใช้งานนั้ นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (แม้ว่าเราจะได้ไฟล์นั้นมาด้วยวิธีการถูกกฎหมายก็ตาม ที) ซึ่งตัวไฟล์ที่เป็นสำเนาก็จะถือเป็นไฟล์เถื่อนที่ผิด กฎหมาย
แต่แม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หลายคนก็ยังเลือกที่จะหาและแบ่งปันไฟล์สื่อด้วยวิธีน ี้ โดยยกเหตุผลว่าไฟล์แท้ถูกลิขสิทธิ์นั้นแพงเกินไป Apple จึงหาวิธีที่จะทำให้คนซื้อสิทธิ์ใช้งานสื่อเหล่านั้น ได้โดยเฉพาะ ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อไฟล์แบบธรรมดา และนำเอาแนวคิดของระบบที่ว่าไปจดสิทธิบัตรได้สำเร็จ
แนวคิดของ Apple คือ ผู้คนสามารถทำการแยกซื้อ "สิทธิ์การใช้งาน" ของไฟล์สื่อได้ ตัวอย่างเช่น หากเราทำสำเนาไฟล์ภาพยนตร์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ขอ งเพื่อน เราสามารถซื้อสิทธิ์การดูภาพยนตร์นั้นมาจากร้านค้าออ นไลน์ได้ (โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์ขนาดใหญ่มาจากร้านค ้า) ซึ่งจะทำให้ไฟล์ภาพยนตร์ที่เราได้มาโดยการทำสำเนานั้ นกลายเป็นไฟล์ที่ถูกลิขสิทธิ์ทันที
จากตัวอย่างข้างต้น Apple มองว่าการที่เราซื้อเฉพาะสิทธิ์การใช้งานโดยไม่ต้องด าวน์โหลดไฟล์ภาพยนตร์มาจากร้านค้าออนไลน์นั้น เป็นการลดการใช้แบนด์วิดท์และทรัพยากรอื่นของระบบคอม พิวเตอร์ ซึ่งก็น่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายของฝั่งร้านค้าออนไลน์ลดล ง ทำให้การตั้งราคาสิทธิ์การใช้งานนั้นทำได้ถูกกว่าราค าเต็มของไฟล์ภาพยนตร์
Apple เล็งว่าด้วยแนวคิดของระบบตามสิทธิบัตรนี้จะทำให้ผู้ใ ช้ได้รับความสะดวกตรงที่ดาวน์โหลดไฟล์เพียงครั้งเดีย วก็สามารถทำสำเนาให้ผู้อื่่นได้เลยเพียงแค่ซื้อสิทธิ ์การใช้งานมาเพิ่มเติมให้ครบกับจำนวนสำเนา ซึ่งจะประหยัดเวลากว่าการที่ต้องดาวน์โหลดไฟล์เดียวก ันซ้ำๆ หลายครั้งสู่อุปกรณ์หลายเครื่อง ในขณะที่ข้อดีสำหรับฝั่งผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อนั้นก็ คือ ระบบนี้น่าจะจูงใจให้คนที่นิยมใช้ไฟล์เถื่อน หันมาสนใจซื้อสิทธิ์การใช้งานเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหม ายมากขึ้นซึ่งเท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้ยของผู้ผลิตแล ะจัดจำหน่ายสื่อนั่นเอง
ที่มา - TorrenFreak, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Apple, Patent, Licensing, Copyright
อ่านต่อ...