ทางการไต้หวันออกกฎหมายใหม่ หวังจะให้ผู้ปกครองควบคุมบุตรหลานมิให้เล่นโทรศัพท์เ ป็นเวลานานเกินไป โดยคาดโทษปรับผู้ปกครองที่ละเลยเรื่องดังกล่าวสูงสุด กว่า 50,000 บาท
กฎใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายป้องกันสิทธิ์และสวั สดิภาพของเด็กและเยาวชนในไต้หวัน ซึ่งแต่เดิมมีการห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสูบบุหรี่, ดื่มสุรา, เคี้ยวหมาก และใช้ยา โดยตอนนี้ได้ครอบคลุมมาถึงพฤติกรรมด้านการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งครอบคลุมทั้งโทรศัพท์, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครื่องเกมคอนโซลต่างๆ)
เนื้อความในกฎหมายใหม่นี้ระบุให้ผู้ปกครองควบคุมเด็ก มิให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานเกินไป ทว่าระยะเวลาที่ว่า "นานเกินไป" นี้มิได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากี่ชั่วโมงต่อวัน
กฎหมายนี้ยังระบุโทษปรับสำหรับผู้ปกครองที่ละเลยการค วบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้สูงสุดถึง 50,000 NTD (ประมาณ 52,000 บาท) หากพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้เด็กใช้งานอุปกรณ์เหล่านั ้นไว้นานเกินไปจนส่งผลเสียต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านสุ ขภาพทางกายหรือทางด้านจิตใจ
ตอนนี้เกิดกระแสถกเถียงกันถึงเรื่องความเหมาะสมและคว ามเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับการบังคับใช้กฎหมายใหม ่นี้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขอบเขตเรื่องเวลาที่เหมาะสมของก ารใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการตีความว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพกายแล ะสุขภาพจิตของเด็กจริงหรือไม่นั้นจะตัดสินกันอย่างไร
ที่มา - The Strait Times
Taiwan, Law
อ่านต่อ...