จากประเด็นเรื่องการคิดค่าโทรเป็นวินาที ล่าสุดวันนี้ (29 ม.ค.) กสทช. เชิญโอเปอเรเตอร์ 5 รายมาหารืออีกรอบ และได้ข้อสรุปดังนี้

  1. โปรโมชั่นใหม่ที่ออกหลังวันที่ 16 ก.พ. 2558 (หรืออย่างช้าวันที่ 1 มี.ค. 2558 ถ้าโอเปอเรเตอร์ไม่พร้อม) จะต้องคิดค่าโทรเป็นวินาทีเท่านั้น โดยค่าบริการไม่เกินที่ กสทช. กำหนดคือ 99 สตางค์ต่อนาที (เครือข่าย 2G) และ 84 สตางค์ต่อนาที (3G 2.1GHz)
  2. ผู้ประกอบการอาจคิดค่าบริการส่วนของการโทรออกครั้งแร ก (set up call) ได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วินาที
  3. หลังออกโปรโมชั่นใหม่แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ทันทีโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย และห้ามโอเปอเรเตอร์ปฏิเสธ ยกเว้นกรณีโปรโมชั่นเก่าผูกกับสินค้าหรือบริการอื่นท ี่ยังไม่ครบสัญญา
  4. ผู้ใช้โปรโมชั่นเดิม (ปัดเศษเป็นนาที) ถ้าอยากใช้โปรโมชั่นเดิมต่อก็สามารถทำได้ มีอิสระว่าจะเลือกโปรโมชั่นเก่า-ใหม่ตามต้องการ

ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. เคาะค่าบริการมือถือใช้งานจริงคิดเป็นวินาทีเริ่ม 16 ก.พ. 58 หรือช้าสุดไม่เกิน 1 มี.ค. 2558 นี้ แล้วแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (29 ม.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ราย (เอไอเอส ดีแทค ทรู TOT และ CAT) มาประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการคิดค่าโทรศัพท์ มือถือตามการใช้งานจริงเป็นวินาที ผลการประชุมได้ข้อสรุปดังนี้
1. ทุกโปรโมชั่นที่ออกใหม่นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2558 หรือช้าสุดไม่เกิน 1 มี.ค. 2558 (แล้วแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการ) จะต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีเท่านั ้น โดยอัตราค่าบริการทั้งหมดที่กำหนดต้องไม่เกินที่สำนั กงาน กสทช. กำหนดไว้ นั่นคือ สำหรับ 2G อัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน 99 สตางค์ต่อนาที และสำหรับ 3G 2.1 GHz อัตราค่าบริการต้องเฉลี่ยไม่เกิน 84 สตางค์ต่อนาที
2. การโทรออกครั้งแรก หรือ Set Up Call หรือ การโทรออกสำเร็จ จะมีการกำหนดไว้ในโปรโมชั่นหรือไม่แล้วแต่ผู้ประกอบก าร แต่ในกรณีที่กำหนดไว้จะต้องไม่เกิน 30 วินาที ซึ่งเป็นต้นทุนในการโทรสำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
3. หลังจากที่มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาหากผู้ใช้บริการมีควา มประสงค์ที่จะใช้โปรโมชั่นใหม่ สามารถติดต่อเปลี่ยนไปใช้บริการได้ทันทีโดยไม่มีค่าใ ช้จ่าย โดยผู้ให้บริการจะปฏิเสธไม่ได้ ยกเว้น กรณีที่เป็นโปรโมชั่นผูกติดกับสินค้าหรือบริการอื่น ซึ่งยังไม่ครบสัญญาในการผ่อน หรือชำระเงิน ก็จะต้องรอให้มีการผ่อนหรือชำระเงินเรียบร้อยก่อนจึง จะสามารถเปลี่ยนไปใช้โปรโมชั่นใหม่ได้
4. สำหรับผู้ที่ใช้โปรโมชั่นเดิม (ปัดเศษเป็นนาที) หากมีความประสงค์จะใช้งานโปรโมชั่นเดิมต่อไป ก็ยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนว่าจะใช้โปรโมชั่นใ หม่หรือโปรโมชั่นเก่า
สำนักงาน กสทช. ตระหนักดีว่าหลังจากมีการประกาศให้ผู้ให้บริการโทรศั พท์มือถือทุกรายคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวิน าที ในช่วงแรกอาจจะมีเรื่องสอบถาม หรือร้องเรียนเข้ามาอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจว่าสำนักงาน กสทช. จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนให้ดีที่สุด หลังจากวันนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยขอให้สอบถามมายัง Call Center ของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 เพื่อสำนักงานฯ จะได้กำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
NBTC, Telecom, Thailand




อ่านต่อ...