Facebook Awards (หรือชื่อเดิม Facebook Studio Awards) เป็นกิจกรรมมอบรางวัลให้ผลงานที่สร้างสรรค์ใน Facebook โดยปีนี้มีความพิเศษคือผลงานจาก Instagram สามารถเข้าร่วมได้ด้วย ผลงานที่จะได้รับรางวัล นอกจากจะเป็นที่นิยมในผู้ใช้ ก็ต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจเช่นกัน สำหรับแบรนด์หรือเอเจนซีที่ส่งงานเข้าประกวด จะมีโอกาสได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านก ารตลาดที่ดีบน Facebook และ Instagram
Facebook จะเปิดรับการเสนอผลงานจนถึงวันที่ 1 เมษายน และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงฤดูร้อน รายละเอียดอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้จากที่มา
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์, Facebook Awards
Facebook
อ่านต่อ...