อธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือ "ด่วนที่สุด" ถึงทุกจังหวัด สั่งผู้ว่าฯ คุมเข้มห้ามข้าราชการของหน่วยงานใช้คอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ของทางราชการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่งานร าชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการ รับส่งอีเมลส่วนตัว
หนังสือดังกล่าวมีใจความสำคัญ 3 ข้อ โดยระบุว่าห้ามมิให้ข้าราชการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกร ณ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากงานราชกา ร และห้ามมิให้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อใช้เ ครือข่ายสังคมออนไลน์ (มีการยกตัวอย่าง Facebook, LINE และอีเมลส่วนตัว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและส่งภาพหรือข้อความบางอย่า งอาจผิดทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะมีการเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละ เลยให้ลูกน้องกระทำผิดตามที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย
กรมการปกครองได้อธิบายชี้แจงที่มาของการออกหนังสือฉบ ับนี้ว่าเป็นเพราะมีข้าราชการรายหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์ ของทางราชการเล่น Facebook และกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีกับบุคคลดั งกล่าว
ที่มา - มติชน

MOI, Thailand
อ่านต่อ...