Project Tango โครงการสร้างแท็บเล็ตที่สามารถถ่ายภาพเป็นระบบ 3 มิติ รับรู้ระยะความลึกของสถานที่และสร้างแผนที่เสมือนแบบ 3 มิติได้ เป็นผลงานการพัฒนาโดย Google ATAP ซึ่งเป็นทีมสร้างโครงการใหม่ทีมหนึ่งของ Google ตอนนี้ Project Tango ถูกยกระดับพ้นจากความดูแลของ Google ATAP และกลายเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของ Google อย่างเต็มตัว
โดยทั่วไปแล้ว Google ATAP จะรับหน้าที่คิดค้นและพัฒนาโครงการใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละโครงการ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวจะมีการพิจารณาความสำเร็จของโค รงการเหล่านั้นและตัดสินว่าจะผลักดันงานชิ้นนั้นต่อไ ปเป็นหน่วยงานใหม่ของ Google และยกให้ทีมอื่นรับช่วงต่อไปดูแลหรือจะพับโครงการนั้ นไปเสีย ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานของ Google ATAP ได้หันไปริเริ่มโครงการใหม่ต่อไป
สำหรับกรณีของ Project Tango นี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าใครจะรับช่วงดูแลง านนี้ต่อไปเพื่อให้ Google สามารถทำสินค้าออกวางขายจริงได้ทันภายในปีนี้ตามที่ Google เคยประกาศไว้ในงาน I/O 2014
ที่มา - The Verge
Project Tango, Google ATAP, Google
อ่านต่อ...