เมื่อเวลา 10.35 น. ที่รัฐสภา น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล ประธานมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรเครือข่าย สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน มูลนิธิโลกสีเขียว และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายจุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กมธ.ปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและป ระชาชนทั่วไปต่อร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยน.ส.สฤณี กล่าวว่า เนื่องจากร่างกฎหมายชุดนี้ไม่ใช่กฎหมายทั่วไปที่ว่าด ้วยการทำงานของรัฐแต่เป็นกฎหมายเชิงโครงสร้าง รวมถึงสาระของชุดกฎหมายดังกล่าวยังละเมิดสิทธิอย่างก ว้างขวาง ทั้งในการแสดงออก สิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น เครือข่ายฯ จึงรณรงค์ให้มีการหยุดชุดกฎหมายดังกล่าว โดยได้มีการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนแล้วจำนว น 20,678 ราย เพื่อเรียกร้องให้มีการชะลอร่างกฎหมายดังกล่าวและให้ ประชาชนจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายนี้ จึงขอให้สปช. และกรรมาธิการยกร่างฯ เข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ด้วย
ด้านนายจุมพล กล่าวว่า ตนในนามประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทค โนโลยี เรื่องที่นำมายื่น อยู่ในกระบวนการการศึกษาเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวคิดหรื อแนวทางในเรื่องของการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลย ีสื่อสารสนเทศในอนาคต รวมถึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ต้องบอกว่าเราได้นำมาพิจารณาแล้ว จึงอยากฝากบอกว่าไม่ต้องกังวล เราได้รับหนังสือไว้และพร้อมที่จะนำเอาไปเป็นข้อคิดห รือเป็นแนวในการศึกษาด้วย
ขณะที่นายคำนูณ กล่าวว่า ตนรับหนังสือไว้ในฐานะโฆษกกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยจะ นำจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ไปทำสำเนาแจกให้กมธ.ยกร่างฯท ั้ง 36 คนพิจารณาศึกษาต่อไป เพราะเรื่องเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งรัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 ร่วมถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่าง มีความมุ่งหมายที่จะขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยก ันทั้งนั้น เรายินดีที่จะรับไปศึกษา
ที่มา - มติชน, Thainetizen

Law, Privacy, Thailand
อ่านต่อ...