LINE บน PC อัพเดตเวอร์ชัน 3.9.1.188 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • เพิ่มตัวเลือกซ่อนข้อความในหน้าต่างแจ้งเตือน
  • แสดงชื่อกลุ่มบนหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกในกลุ่ม ส่งข้อความ
  • เลือกได้ว่าจะส่งหรือรับหากคุณมีสติกเกอร์อยู่แล้วจะ แสดงผลในแถบของสติกเกอร์ (Selecting a sent or received sticker that you already own now display a sticker tab.)

ที่มา - changelog จาก LINE on PC
LINE, Instant Messenger
อ่านต่อ...