โอบามาประกาศคำสั่งทางบริหาร (Executive Order) สั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมู ล (clearing house) แลกเปลี่ยนข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ โดยเอกชนจะสามารถเข้าร่วมในศูนย์นี้ได้โดยสมัครใจ
เอกชนที่เข้าร่วมจะสามารถรับข้อมูลเตือนภัย หรือส่งข้อมูลเตือนภัยเข้ามาด้วยก็ได้ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนตามคำสั่งนี้ยังคง มีความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ข้อมู ลอาจจะถูกแชร์กันไปมาในศูนย์นี้
ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐฯ พยายามผ่านกฎหมายแชร์ข้อมูลการโจมตีมาหลายครั้ง กฎหมาย CISPA สร้างศูนย์คล้ายกันแต่ให้ความคุ้มครองต่อบริษัทที่แช ร์ข้อมูลเข้าศูนย์นี้ แม้จะมีข้อกำหนดว่าข้อมูลที่แชร์จะต้องถูกลบข้อมูลส่ วนบุคคลออกไปแล้วก็ตาม แต่กฎหมายยังถูกต่อต้านเพราะความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว การออกคำสั่งฝ่ายบริหารแทนที่จะเป็นการออกกฎหมายผ่าน สภาทำให้มีอำนาจจำกัดกว่า
ความสัมพันธ์ต่อรัฐบาลสหรัฐฯ และภาคเอกชนแย่ลงอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาจากการเปิดเผยข้อมูลของ Edward Snowden แม้ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นจริงก็น่าสงสั ยว่าจะมีเอกชนรายสำคัญเข้าร่วมมากน้อยแค่ไหน
ที่มา - The Register
USA, Obama, Security, Information Security
อ่านต่อ...