ในวันนี้ นางจำนรรค์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโท รทัศน์ และ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 24 ราย ได้เข้ายื่นหนังสือทวงถามถึงสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีจุดประสงคือเพื่อขอทวงถามถึงมาตรการในการเยียว ยาผู้ประกอบการในกรณีความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านระบบ การออกอากาศโทรทัศน์เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ซึ่งมีใจความเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ

  1. ขอเลื่อนการชำระค่าใบอนุญาตในรอบที่สองประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะถึงกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ออกไปก่อน
  2. ขอให้ กสทช. พิจารณาเปลี่ยนระบบการชำระค่าใบอนุญาต เป็นแบบชำระคงที่ (Flat Rate) เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละสถานี
  3. ขอให้ กสทช. พิจารณาขยายระยะเวลาการถือครองใบอนุญาตประกอบการจากเ ดิม 15 ปี เป็น 20 ปี เพื่อเป็นการชดเชยการเสียโอกาสในการประกอบการ เนื่องจากการประกอบการจริงไม่ได้เป็นไปเหมือนช่วงที่ ประมูลใบอนุญาต
  4. ขอชะลอการจ่ายเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจ ายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กทปส.) ออกไปก่อน
  5. ขอให้ กสทช. พิจารณาขยายสิทธิ์การใช้คูปองทีวีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ด ้วย

ทั้งนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ที่ออกมารับหนังสือเปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. จะส่งเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในเร็วๆ นี้ เนื่องจากเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนก ารจ่ายเงินค่าใบอนุญาตรอบสองจะมาถึง เพราะก่อนหน้านั้น สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือถามถึง กระทรวงการคลัง เรื่องขอเลื่อนการชำระค่าใบอนุญาตออกไปก่อนหนึ่งปี มาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่สำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้หนังสือตอบกลับจากกระทรวงการคลังแต่อย่างใด ครับ
ที่มา - สำนักข่าวไทย
NBTC, Digital TV, Broadcasting, Thailand
อ่านต่อ...