ข่าวเก่าหน่อยนะครับ พอดีเพิ่งไปเห็นมาแล้วพบว่าน่าสนใจสำหรับผู้สนใจทางด ้าน Internet Policy และ Cyber Law และเข้ากับกระแสกฎหมายความมั่นคงทางดิจิทัลของบ้านเร าเลยเอามาเขียนลง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่การประชุมครั้งที่สามของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิได้รับรองรายงานที่มีชื่อว่า "การเคารพและการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิท ัล" ซึ่งการรับรองดังกล่าวเป็นปฏิกริยาต่อเนื่องมาจากการ รับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล ที่ผลักดันโดยประเทศเยอรมนีและบราซิลเพื่อเป็นการตอบ สนองต่อการออกมาเปิดโปงการสอดแนมประชาชนของ Edward Snowden
สำหรับรายงาน "การเคารพและการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิท ัล" ฉบับนี้เป็นรายงานที่ได้รับการผลักดันโดยเยอรมนีและบ ราซิลเช่นเคยโดยมีประเทศที่ร่วมให้การสนับสนุนทั้งหม ด 35 ประเทศรวมถึงคิวบาและรัสเซีย โดยมีเนื้อหายาวขึ้นกว่าในฉบับก่อน (สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล) แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใดมากนัก เนื้อหาส่วนที่เน้นมากในรายงานฉบับนี้คือข้อมูลอ้างอ ิง Metadata ที่คาดหมายได้ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ การสอดแนมการสื่อสารดิจทัลจะต้องถูกควบคุมดูแลภายใต้ กรอบของกฎหมาย
ที่มา: Concil of Foreign Realation
Privacy, UN
อ่านต่อ...