เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวัน International Open Data Day ที่เมืองต่างๆ ทั่วโลกจะจัดงานเพื่อรณรงค์ถึงความสำคัญของการเปิดเผ ยข้อมูลภาครัฐ โดยภาครัฐและเอกชน 8 องค์กรร่วมกันจัดงาน ที่ห้องสมุด TCDC เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ที่ต้องอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานต่อได้ง่าย

ในงานสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, NECTEC, ไมโครซอฟท์, Asian University, และ Change Fusion ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจที่จะพัฒนา Open Data ร่วมกัน นอกจากนี้คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer จากไมโครซอฟท์ยังแสดงตัวอย่างว่าทำไมข้อมูลเปิดจึงมี ความสำคัญ

ในปี 1854 เกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงลอนดอน และด้วยความเข้าใจทางการแพทย์ที่ยังจำกัดเป็นอย่างมา กในตอนนั้น ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าโรคระบาดนี้เกิดจากสาเหตุใด และจะหยุดมันได้อย่างไร
แม้จะขาดความรู้ที่จำเป็นนายแพทย์ John Snow และ Henry Whitehead ได้พูดคุยกับผู้ป่วย เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแผนที่จุดที่ผู้ป่วยเริ่มล้มป่วยลง จนสุดท้ายสามารถหาต้นตอได้ว่าศูนย์กลางของการระบาดน่ าจะมาจากปั๊มน้ำแห่งหนึ่งบนถนน Broad เขาเสนอให้เทศบาลเมืองปิดปั๊มนี้เสีย และช่วยชีวิตคนจากโรคร้ายได้เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างการต่อสู้กับโรคร้ายของนายแพทย์ John Snow เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีิวิต ในโลกทุกวันนี้ที่จริงแล้วเรามีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนม ากถูกจัดเก็บโดย หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ไปจนถึงข้อมูลส่วนตัวของเราเอง ข้อมูลจำนวนมากอาจจะไม่ใช่ข้อมูลเปิด ที่เราสามารถเข้าถึงได้ แต่ข้อมูลที่จัดเก็บโดยภาครัฐและเอกชนจำนวนมากก็สามา รถเปิดให้คนทั่วไปเข้าถึง ข้อมูลภาครัฐอาจจะเป็นข้อมูลที่รัฐต้องจัดเก็บอยู่แล ้วเพื่อทำงานต่างๆ เมื่อเปิดให้คนทั่วไปเข้ามาหาความรู้ สร้างบริการใหม่ๆ จากข้อมูลเหล่านั้น ข้อมูลเปิดจะทำให้คนที่มีไอเดียว่าจะใช้ข้อมูลอย่างไ รจึงเกิดประโยชน์ไม่ต้องเก็บข้อมูลซ้ำไปเรื่อยๆ เช่น สถิติคนไข้ในโรงพยาบาลที่อาจจะช่วยให้คนสามารถนำไปวิ เคราะห์เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดสรรช่วยเหลืองบประม าณหรือเงินบริจาคได้ดีขึ้น
ขณะเดียวกันข้อมูลเปิดก็อาจจะมาจากภาคเอกชน เช่น โครงการ Gutenberg เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือที่หมดลิขสิทธิ์แล้วจำนวนมหา ศาลกว่า 48,000 เล่ม เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นให้กับบริการอีบุ๊กสำคัญหลายรา ยที่ให้บริการในทุกวันนี้

ไมโครซอฟท์เชื่อว่านอกจาก Open Data จะช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระบวนการทำงานในระดับมหภาค เช่น การตัดสินใจของหน่วยงานรัฐจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ ว Open Data ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจจากการสร้างงานและธุรกิจใหม่ ๆ รายงานการศึกษา Open Data 500 ในปี 2014 พบว่ามีบริษัทถึง 500 บริษัทใช้ข้อมูลเปิดในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ ในจำนวนนี้เป็นบริษัทใหม่ที่อายุน้อยกว่าสามปีถึง 60 บริษัท
ข้อมูลเปิดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาล คาดว่าภายใน 2020 ข้อมูลเปิดและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จะสร้างมูลค่ าทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทในสหภาพยุโรปได้ถึงสองแสนล้ านยูโร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจโลกได้ถึงสามล้านล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ไมโครซอฟท์จึงทำงานร่วมกับชุมชน และภาครัฐ สร้างความตระหนักให้กับชุมชนที่จะเข้ามาร่วมกันสร้าง บริการใหม่ๆ จากข้อมูลเปิดและอาศัยพลังประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมกับทำงานภาครัฐเพื่อให้การสนับสนุนบริการเหล่าน ี้เพื่อบริการประชาชนของตัวเอง นอกจากนี้บริการที่มีศักยภาพจะต่อยอดไปเป็นธุรกิจ ไมโครซอฟท์ก็ยังมีโครงการให้การสนับสนุนต่อเนื่องไปย ัง BizSpark เช่นในไทยที่ทีมงาน ASK DOM ได้รับสนุนไปก่อนหน้านี้ รวมไปถึงการสนับสนุนหน่วยงานวิจัยให้สามารถเข้าใช้งา นทรัพยากรของไมโครซอฟท์ได้

การสนับสนุนที่ไมโครซอฟท์ให้กับชุมชนนักพัฒนาโดยตรงอ ย่าง BizSpark เปิดให้นักพัฒนาทั่วโลกสามารถเข้าถึงทรัพยากรบนบริกา รคลาวด์ และซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาที่หลากหลาย รวมมูลค่าถึงสามแสนบาทต่อปี ทุกวันนี้มีธุรกิจมากกว่าหนึ่งแสนรายใช้งาน BizSpark เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ใน 165 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

การมีส่วนร่วมของไมโครซอฟท์ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนให ้ชุมชนสามารถใช้งานแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ได้เท่านั้ น แต่ไมโครซอฟท์ยังทำงานร่วมกับชุมชนและแฟลตฟอร์มอื่นๆ องค์กรมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานเหล่านั้นจะทำงานร่วมกับแพลต ฟอร์มของไมโครซอฟท์ได้เป็นอย่างดี เพื่อการทำงานร่วมกันจะเกิดประโยชน์สูงสุด
Microsoft, Open Data, Advertorial
อ่านต่อ...