ซิสโก้ประกาศความร่วมมือกับผู้ผลิตชุดดิสทริบิวชั่นห ลักของ Hadoop ได้แก่ Cloudera, Hortonworks, และ MapR โดยทางซิสโก้จะเป็นตัวแทนจำหน่ายไลเซนส์ของทั้งสามดิ สทริบิวชั่นให้ พร้อมกับประกาศทำตลาด UCS Director Express for Big Data (PDF) ไปพร้อมกัน
UCS Director Express for Big Data จะช่วยควบคุมคลัสเตอร์ อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและจัดการ Hadoop บนเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก ตอนนี้รองรับทั้งสามดิสทริบิวชั่นที่ซิสโก้ประกาศร่ว มมือ
ทางซิสโก้ระบุว่าข้อดีของการซื้อดิสทริบิวชั่นเหล่าน ี้ผ่านซิสโก้คือกระบวนการขยายขนาดคลัสเตอร์จะทำได้ง่ ายขึ้น เพราะสามารถจัดซื้อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ในคร ั้งเดียว ส่วนคู่ค้าของซิสโก้ที่เลือกขายซอฟต์แวร์เหล่านี้ผ่า นซิสโก้ก็จะใช้โปรโมชั่นต่างๆ ของซิสโก้ได้
ที่มา - Cisco, eWeek

Cisco, Hadoop, Enterprise
อ่านต่อ...