สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมประกาศเกณฑ์เกี่ยวกับการระดมทุนแบบ crowdfunding ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

  • ระดมทุนครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • นักลงทุนหนึ่งราย ลงทุนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อผลงาน
  • ไม่กำหนดความรับผิดชอบของโครงการที่ได้เงินแล้วดำเนิ นการไม่สำเร็จ
  • จะมีระบบบัญชีกลางในสถาบันการเิงนเพื่อการระดมทุนโดย เฉพาะ
    รูปแบบผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ จัดกลุ่มได้ 4 ประเภท
  • ระดมทุนแบบบริจาค ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
  • ได้รับผลตอบแทนเป็นสินค้า หรือสิทธิพิเศษการเป็นสมาชิก
  • คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับนักลงทุน
  • ได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือหุ้นส่วน ซึ่ง ก.ล.ต. จะเข้ามากำกับดูแลตรงนี้

ก.ล.ต. ระบุว่ารับฟังความเห็นเรื่องการออกเกณฑ์ crowdfunding (ก.ล.ต. ใช้คำว่า "ระดมทุนฝูงชน") มาประมาณ 1 ปี และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดี คาดว่าจะประกาศเกณฑ์นี้ได้ในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน 2558
ที่มา - ประชาชาติธุรกิจ
Thai SEC, Crowdfunding, Thailand
อ่านต่อ...