Wikimedia Foundation องค์กรผู้ดูแล Wikipedia และเว็บอื่นในเครือ ยื่นฟ้อง National Security Agency (NSA) และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ในประเด็นว่า NSA สอดส่องประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกรณี 'upstream surveillance' หรือการเจาะเข้าไปในโครงข่ายหลักของอินเทอร์เน็ตเพื่ อดักข้อมูลระดับ ISP
เป้าหมายของ Wikimedia คือใช้กระบวนการทางศาลสั่งให้ NSA ยุติโครงการสอดส่องนี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานทั่วโลก ส่วน Jimmy Wales ผู้ก่อตั้ง Wikipedia แถลงว่าการสอดส่องทำลายคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตใน เรื่องพื้นที่เปิดที่ทุกคนมีเสรีภาพและไม่ต้องกลัวใค ร
ที่ผ่านมา NSA ใช้อำนาจจากกฎหมาย Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act (FAA) โดยอ้างว่าสอดส่องคนที่ไม่ใช่ประชาชนสหรัฐ แล้วใช้ข้ออ้างนี้สอดส่องทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองต้องก าร ซึ่ง Wikimedia มองว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมาย FAA
ในปี 2013 มีคนเคยพยายามฟ้องศาลสูงสุดของสหรัฐให้ตีความกฎหมาย FAA แต่ครั้งนั้นคดีตกไป เพราะศาลมองว่าผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการก ระทำนั้น แต่รอบนี้ Wikimedia มีชื่อปรากฏชัดเจนว่าเป็นเป้าหมายการสอดส่อง ตามข้อมูลในเอกสารของ NSA ที่หลุดมาจาก Edward Snowden ทำให้ Wikimedia มั่นใจว่าศาลจะไม่ตีตกคดีซ้ำรอยเดิม
ที่มา - Wikimedia Blog
Wikimedia Foundation, NSA, Surveillance, Privacy, Lawsuit, Wikipedia
อ่านต่อ...