รัฐบาลโอบามาเปิดข้อเสนอบังคับให้เว็บไซต์รัฐบาลกลางทั้งหมดจะต้องเปล ี่ยนไปใช้ HTTPS เท่านั้น ทางรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้ในช่วงแ รกภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้
ข้อเสนอนี้จะบังคับเว็บไซต์ของรัฐบาลกลาง ดังนี้

  • เว็บเปิดใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโดเมน .gov หรือโดเมนย่อย จะต้องใช้ HTTPS มาตั้งแต่แรกหลังข้อเสนอนี้มีผลบังคับ รวมไปถึงเว็บที่ดูแลโดยบริษัทภายนอกที่ได้รับงานจากร ัฐบาลกลาง
  • เว็บที่ให้บริการอยู่แล้ว และมีข้อมูลส่วนบุคคล (personally identifiable information - PII) จะต้องให้ความสำคัญกับการย้ายไปใช้ HTTPS ก่อน
  • เว็บที่เหลือจะต้องใช้ HTTPS พร้อมรองรับ HSTS ภายในสองปี
  • เว็บที่ใช้งานภายในหน่วยงาน จะไม่บังคับว่าต้องใช้ HTTPS

ข้อเสนอนี้เขียนด้วย markdown ทั้งหมด ทางรัฐบาลรับฟังความเห็นข้อเสนอนี้ผ่านทางอีเมล https@cio.gov และผ่านทาง GitHub ประชาชนสามารถ fork ข้อเสนอเพื่อไปแก้ไขตามความเห็น แล้วกด pull request เพื่อขอส่งความเห็น
ที่มา - The Daily Dot
Whitehouse,GitHub, HTTPS, Politics,
อ่านต่อ...