Adobe รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ตามปีการเงินบริษัท 2015 (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) มีรายได้รวม 1,109.2 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 84.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยังเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้
ตัวเลขผู้สมัครใช้ Creative Cloud รายใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีก 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีลูกค้าใหม่ในไตรมาสที่ผ่านมา 517,000 ราย ทำให้ภาพรวมรายได้ของ Adobe ตอนนี้ 70% มาจากลูกค้าประเภทสมัครสมาชิกใช้บริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ลูกค้ากลุ่มนี ้คิดเป็นรายได้ 52%
ที่มา: Adobe
Adobe, Financial Report
อ่านต่อ...