Xiaomi หันมาทดลองลุยตลาดการเงิน โดยการตั้งกองทุนออนไลน์ ผู้ใช้รายย่อยสามารถซื้อกองทุนได้ผ่านแอพมือถือ Xiaomi Wallet โดยจะได้อัตราผลตอบแทน 6.4% ต่อปี
บริการกองทุนของ Xiaomi ยังอยู่ระหว่างช่วงเบต้า บริษัทยังไม่ยืนยันว่าจะเปิดบริการนี้เป็นการถาวรหรื อไม่ รวมถึงยังไม่มีข้อมูลว่าอัตราดอกเบี้ยนี้จะปรับเปลี่ ยนไปอย่างไร แต่ Lin Bin ผู้ก่อตั้ง Xiaomi ก็ให้สัมภาษณ์ว่าตั้งใจตั้งอัตราดอกเบี้ยมากกว่าค่าเ ฉลี่ยของตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้
Lin Bin บอกว่า Xiaomi ไม่ต้องการเป็นสถาบันการเงินเต็มตัว แต่ต้องการนำเสนอบริการใหม่ๆ ให้ลูกค้า โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อทดสอบบริการ นี้ บริการออนไลน์ลักษณะนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจของ Xiaomi ที่ต้องการทำเงินจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของตัวเองมากกว ่า 100 ล้านคน
บริการลักษณะนี้ไม่ใช่ของใหม่ในวงการไอทีจีน เพราะ Alibaba มีบริการกองทุนชื่อ Yu'e Bao เปิดมาตั้งแต่ปี 2013 (ปัจจุบันมีอัตราตอบแทนประมาณ 4.5%)
ที่มา - Asia One, Wall Street Journal
Xiaomi, Finance
อ่านต่อ...