ถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์สามมิติเริ่มจะเป็นที่นิยมในกา รผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญหาคือการพิมพ์วัสดุนั้นใช้เวลาค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่ยังคงจำกัดวิธีการเป็นการพิมพ์แบบเลเยอร์ ซ้อนเลเยอร์เท่านั้น วันนี้มีคนนำเสนอแนวคิดใหม่ของการพิมพ์สามมิติโดยใช้ คุณสมบัติบางประการของโพลิเมอร์ในการขึ้นรูป
Joseph DeSimone CEO ของบริษัท Carbon3D ได้กล่าวถึงแนวคิดใหม่ของเครื่องพิมพ์สามมิติในงาน TED Talks ที่ Vancouver โดยเครื่องพิมพ์แบบใหม่นี้จะอาศัยกระบวนการขึ้นรูปเป ็นพอลิเมอร์โดยใช้แสง UV (photopolymerization) แทนการพิมพ์วัสดุแบบเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ แต่เนื่องจากออกซิเจนนั้นเป็นตัวที่ไปขัดขวางกระบวนก ารดังกล่าว ทางทีมงานจึงได้ออกแบบกระบวนการขึ้นรูปใหม่เรียกว่า CLIP (Continuous Liquid Interface Production) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากที่ T-1000 สร้างตัวเองขึ้นมาในหนังเรื่อง Terminator 2