เพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลฯ ประกาศแผนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ ในงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิก ส์ (สรอ.) ว่าด้วยการปูแผนงานเพื่อรับกับการก้าวไปสู่รัฐบาลดิจ ิทัลยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกดังนี้
เริ่มต้นด้วยเรื่องการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้มีการจัดตั้งบรอดแบนด์แห่งชาติสำหรับติดตั้งเครือ ข่ายไยแก้วนำอสงให้เข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ทั้งสถานป ระกอบการ หรือพื้นที่พักอาศัยของประชาชน โดยไม่ต้องออกกฎหมายมารองรับ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 นี้
ส่วนต่อมาคือการยกระดับระบบบริการของภาครัฐให้มาใช้ง านศูนย์ข้อมูลแห่งเดียว ด้วยแผนการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ ที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลลงทุน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน
เพื่อผลักดันให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนคุ้นเคยกับการให้บริการแบบใหม่ที่ทันสมัยข ึ้น ทางภาครัฐได้เริ่มทดลองให้บริการประชาชน (Smart Services) ที่ช่วยลดการใช้งานเอกสาร โดยจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองแทน รวมถึงจะเริ่มจัดตั้งตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐฯ สำหรับให้ประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเอง แห่งแรกที่เซ็นทรัล ศาลายา และมีแผนจะขยายไปยังห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลอี ก 12 แห่งในอนาคต
ด้านการตรวจคนเข้าเมืองจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือ) ร่วมกับการเก็บข้อมูลแบบเดิมที่อิงจากพาสปอร์ตครับ
EGA, Government, Internet, Thailand, Security
อ่านต่อ...